หน้าหลัก  |  หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก   | กำหนดการบรรยายธรรม  | วาทะธรรม  | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ความเป็นมา | Hot News

พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

เสียงทำวัตร - สวดมนต์แปล online
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

  คำทำวัตรเช้า       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  คำแผ่เมตตา       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ทวัตติงสาการปาฐะ (คาถาแสดงอาการ ๓๒ ในร่างกาย)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  บทพิจารณาสังขาร (พิจารณาธรรมสังเวช)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  สัพพปัตติทานคาถา (คำแผ่ส่วนบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  คำทำวัตรเย็น       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  สรณคมนปาฐะ (คาถาเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  เขมาเขมสรณทีปิกคาถา (คาถาแสดงสรณะอันเกษม และไม่เกษม)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  อริยธนคาถา (คาถาสรรเสริญพระอริยเจ้า)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ติลักขณาทิคาถา (คาถาแสดงพระไตรลักษณ์เป็นเบื้องต้น)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ภารสุตตคาถา (คาถาแสดงภารสูตร)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ภัทเทกรัตตคาถา (คาถาแสดงผู้มีราตรีเดียวเจริญ)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ธัมมคารวาทิคาถา (คาถาแสดงความเคารพพระธรรม)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  โอวาทปาฏิโมกขคาถา       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ปฐมพุทธภาสิตคาถา (คาถาพุทธภาษิตครั้งแรกของพระพุทธเจ้า)       ุคลิก สวดมนต์    ุดาวน์โหลด  
  ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ (พระโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (คาถาอุทิศและอธิฐาน)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  


หนังสือสวดมนต์  PDF file

ท่านที่สนใจสั่งซื้อ หนังสือ "คู่มือทำวัตร-สวดมนต์แปล วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี"
ติดต่อ วัดหนองป่าพง โทร. ๐-๔๕๓๒-๒๗๒๙, ๐-๔๕๒๖-๗๕๖๓ยุทธศาสตร์ทำลายล้างพระพุทธศาสนา ส่งคนปลอมบวชเป็นพระสงฆ์ และการบิดเบือนพระไตรปิฎก
รัฐบาลมุสลิมมาเลเซีย ทำลายวัดพุทธ

ความจริงที่วัดหนองจอก และ ร่าง พรบ.การใช้กฎหมายอิสลาม (ชารีอาฮ์).... ให้บังคับใช้ทั่วประเทศ


หน้าหลัก  |  หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก   | กำหนดการบรรยายธรรม  | วาทะธรรม  | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ความเป็นมา | Hot News


หากท่านพบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะ ชมรมฯ ยินดีน้อมรับคำแนะนำจากท่าน
ธงฉัพพรรณรังสี (ธงพระพุทธศาสนาในระดับสากล)
ชมรมพระพุทธศาสนา เอไอเอ